Artikel Terbaru

Card image cap

Tuntutan Perdata dalam Kasus UU ITE

UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE telah banyak menimbulkan polemik dan kontroversi.

Card image cap

Nikah Siri, Bagaimana Status Hukumnya?

Sebagai warga negara Indonesia wajib mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama dalam pencatatan perkawinan. Akta nikah merupakan bukti autentik dalam sebuah pernikahan, sehingga pernikahan itu memiliki legitimasi hukum. Akta nikah juga berfungsi sebagai syarat administrasi dan juga sebagai penentuan sah atau tidaknya perkawinan. Namun bagaimana status hukum jika pernikahan tersebut tidak dilakukan pencatatan perkawinan....

Card image cap

Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan sistem peradilan yang diatur dalam KUHAP. Sistem peradilan pidana anak merupakan penyelesaian perkara tindak pidana yang mencari penyelesaian secara adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula yang terjadi pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan tujuan utamanya bukanlah pembalasan. Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum....